Dynamiczny w ostatnich latach rozwój obiektów sportowych (w szczególności boisk piłkarskich, tzw. „orlików”), lokowanych częstokroć w bezpośrednim sąsiedztwie domostw musiał doprowadzić do konfliktu interesów. Po jednej stronie barykady stanęły osoby korzystające z tychże obiektów, a po drugiej mieszkańcy zmęczeni ciągłym hałasem (częstokroć przybierającym formę wulgarnych wrzasków), rażącym oświetleniem czy „odwiedzinami” graczy poszukujących w ogrodzie piłek, które „przeleciały” przez piłkochwyty.

Jako mieszkańcy-sąsiedzi „orlika” nie jesteście Państwo bezsilni. Jednym z szeregu istotnych w tej materii orzeczeń był wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 1291/14.

Zgodnie z art.144 k.c., właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

W tym miejscu odnotować trzeba, że spory w tego typu sprawach są ilustracją stosunku władzy samorządowej do obywatela jak też zderzenia się dobra społecznego z dobrem jednostki. Niewątpliwie gmina będąc jednostką samorządu terytorialnego zobowiązana jest do zapewnienia w ramach zadań własnych także rozwoju kultury fizycznej wśród ludności. Promocja uprawiania sportu wymusza z kolei zapewnienie miejsc odpowiednio przystosowanych do realizacji opisanej funkcji. „Orliki” wybudowano w ramach programu rządowego „Moje boisko Orlik 2012”. Założeniem programu było udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rekreacji. Przeznaczeniem społeczno – gospodarczym nieruchomości jest zatem działalność sportowo – rekreacyjna, a także rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Opisany projekt realizuje funkcję krzewienia sportu i wpisując się w zadania gminy ma doniosłe znaczenie społeczne. Z drugiej strony na władzach gminy spoczywa także wykonywanie zadań mających na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. W konfrontacji do aktywnej grupy osób uprawiających sport i korzystających z kompleksu boisk stoją okoliczni mieszkańcy, którym działanie „Orlików” zakłóca spokój, mir domowy, poczucie bezpieczeństwa. Sprzeczność interesów będąca w konsekwencji podłożem konfrontacji dobra społecznego z dobrem jednostki winna być rozwiązana przez uczestniczące w sporze podmioty, z których silniejszą pozycję ma jednostka samorządowa, zatem od niej można i należy wymagać podjęcia stosownych działań, niwelujących a przynajmniej zmniejszających konflikt.

Poziom hałasu utrzymującego się na nieruchomościach sąsiadujących z „Orlikami” w istocie niweczy możliwość korzystania z tych nieruchomości w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, zresztą przeznaczeniem wpisującym się w całokształt stosunków miejscowych, skoro – często – nieruchomości te znajdują się na terenie zabudowy jednorodzinnej. Odgłosy dochodzące z boisk, w tym uderzanych piłek o metalowe kosze, krzyk uczestników rozgrywek, wyśmiewanie i groźby, wulgaryzmy, niewybredne komentarze, najścia na posesję w celu odzyskania piłek wpadających na działkę, uderzanie piłek i innych przedmiotów z boisk w domowników przebywających w ogrodzie, znoszenie silnego oświetlenia halogenowego, to obraz codzienności życia wielu z Państwa w miejscu zamieszkania. Opisane zachowania, doprowadzają do poczucia osaczenia, bezsilności, ciągłego stresu, a w efekcie do psychicznego wyczerpania.

W takich sytuacjach przysługuje Państwu szereg roszczeń poprzez zobowiązanie gminy do takiego zabezpieczenia obiektu, aby piłki nie opuszczały terenów boiska, skrócenie godzin otwarcia boiska czy wreszcie roszczenia o zapłatę stosownego zadośćuczynienia.

Jeśli jesteście Państwo „sąsiadami” „Orlika” i macie podobne problemy jak te opisane powyżej – zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami. W miłej atmosferze omówimy zagadnienie i zaproponujemy jego rozwiązanie.

r. pr. Paweł Brych-Kadziński

Kontakt

Biura Kancelarii mieszczą się w:

  • ul. Dąbrowskiego 40 lok. 10b, 42-202 Częstochowa


    (vis a vis ZUS)
  • ul. Mickiewicza 4, 40-092 Katowice


    (Rynek w Katowicach- Galeria Skarbek)

W celu usprawnienia współpracy, z uwagi na reprezentację interesów Klientów poza siedzibą Kancelarii, polecamy uprzedni kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu spotkania.

Telefon
Tel.:+48 697 231 522

E-mail
kontakt@kancelaria-czekala.pl

Imię

E-mail

Miasto

Temat

Twoja wiadomość